Säännöt

Tähtitieteellinen yhdistys Tampereen Ursa ry.

 

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 23.3.2021

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tähtitieteellinen yhdistys Tampereen Ursa ry. ja sen kotipaikka on Tampere.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja tukea tähtitieteen harrastusta ja tietoutta Tampereella ja ympäristössä.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pitää yllä tähtitornia ja kirjastoa, harjoittaa valistustoimintaa järjestämällä esitelmä- ja muita yleisötilaisuuksia sekä tähtinäytäntöjä, hankkii jäsentensä käytettäväksi tähtitieteellistä kirjallisuutta, laitteita ja materiaalia, pitää yllä yhteyksiä Suomessa ja muualla maailmassa toimiviin vastaaviin järjestöihin sekä toimii muillakin vastaavilla

tavoilla.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kantaa tilaisuuksista pääsymaksuja, harjoittaa julkaisutoimintaa, myydä julkaisuja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

 

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa. Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

 

4. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Jäsenen erotessa yhdistyksestä jäsenyys ja jäsenmaksuvelvollisuus säilyvät erovuoden loppuun.

 

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4 – 8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0 – 4 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.


Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksin.

 

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

8. Yhdistyksen kokoukset

Hallituksen niin päättäessä yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen määrittelemällä etäyhteydellä. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. 


Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.      kokouksen avaus

 

2.      valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 

3.      todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

4.      hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

5.      esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

 

6.      päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 

7.      vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

 

8.      valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

 

9.      valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

 

10.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

11.    Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Päätös purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.