Säännöt

Yhdistyksen säännöt

Tähtitieteellinen yhdistys Tampereen Ursa ry.

Säännöt 10.12.2010


1.§ NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Tähtitieteellinen yhdistys Tampereen Ursa ry. ja sen kotipaikka on Tampere.

2.§ TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on olla tähtitieteen harrastajien yhdyssiteenä Tampereella ja ympäristössä sekä edistää ja tukea tähtitieteellistä harrastustoimintaa ja tietoutta.


Yhdistys toteuttaa tarkoitustaan:

 • pitää yllä tähtitornia ja kirjastoa
 • harjoittaa valistustoimintaa järjestämällä esitelmä- ja muita yleisötilaisuuksia sekä tähtinäytäntöjä
 • hankkii jäsentensä käytettäväksi tähtitieteellistä kirjallisuutta, laitteita ja materiaalia
 • pitää yllä yhteyksiä Suomessa ja muualla maailmassa toimiviin vastaaviin järjestöihin
 • toimii muillakin vastaavilla tavoilla.

3.§ JÄSENET

Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä jokainen tähtitieteestä ja tähtiharrastuksesta kiinnostunut yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.

Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä enintään 17 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Nuorisojäsenen täytettyä 18 vuotta, voi hallitus erottaa hänet tai muuttaa jäsenyyden vuosijäsenyydeksi.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa vuosijäsenen kanssa.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Kunniajäseneksi hallitus voi kutsua yksityisen henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi.

Uudet jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

4.§ JÄSENMAKSUT JA EROAMINEN YHDISTYKSESTÄ

Yhdistyksen syyskokous määrää vuosijäsenen, nuorisojäsenen, perhejäsenen ja kannattajajäsenen vuosittaiset jäsenmaksut, erikseen kullekin jäsenryhmälle.

Kunniajäsen on jäsenmaksuista vapaa.

Heinäkuun alun jälkeen jäseneksi liittyvältä peritään liittymisvuonna jäsenryhmänsä mukaisesta jäsenmaksusta vain puolet.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokoukselle.

Jäsenen, joka huomautuksista huolimatta ei ole maksanut toimintavuoden jäsenmaksua 5 kuukauden kuluessa eräpäivästä, katsotaan hallituksen päätöksellä yhdistyksestä eronneeksi.

5.§ HALLITUS

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu

 • puheenjohtaja,
 • varapuheenjohtaja,
 • sihteeri,
 • 2-4 muuta varsinaista jäsentä ja
 • 1-2 varajäsentä.


Hallitus valitsee keskuudestaan varainhoitajan. Varainhoitajan tehtävät voidaan yhdistää hallituksen päätöksellä sihteerin tehtäviin.

Hallitus edustaa yhdistystä ja johtaa toimintaa, valitsee yhdistyksen tähtitorninhoitajan, kirjastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset sekä hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja varoja.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joukossa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on läsnä, tai jos enemmän kuin puolet sen jäsenistä, joukossa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, on läsnä.

Äänestettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan, ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat ja joka hyväksytään hallituksen seuraavassa kokouksessa.

6.§ YHDISTYKSEN TOIMINTA- JA TILIVUOSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Puheenjohtaja tai varainhoitaja hyväksyy yhdistyksen talouteen liittyvät maksusuoritukset.

7.§ YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Jäsenet kutsutaan yhdistyksen kokouksiin joko

 • postitse lähetettävillä kutsuilla tai jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen lähetetyllä sähköpostilla
 • lehti-ilmoituksella paikallisessa sanomalehdessä tai jäsenlehdessä
 • ilmoituksella yhdistyksen Internet-verkkosivuilla
 • tai näillä kaikilla tavoilla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

8.§ KEVÄT- JA SYYSKOKOUS

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa, syyskokous marras-joulukuussa.


Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
 • todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
 • esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto
 • vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille
 • käsitellään yhdistyksen jäsenten kahta viikkoa ennen kevätkokousta yhdistyksen hallitukselle tekemät ja muut hallituksen vahvistamat esitykset, joista kevätkokouskutsussa on annettu tieto.


Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
 • todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
 • vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuosi-, perhe-,'nuoriso- ja kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruus, erikseen kullekin
 • ryhmälle, seuraavalle vuodelle.
 • valitaan alkavaksi toimintavuodeksi hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja 2-4 muuta varsinaista jäsentä ja 1-2 varajäsentä
 • valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö
 • käsitellään yhdistyksen jäsenten kahta viikkoa ennen syyskokousta yhdistyksen hallitukselle tekemät ja muut hallituksen vahvistamat esitykset, joista syyskokouskutsussa on annettu tieto.

9.§ TALOUDELLINEN TOIMINTA

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi tarvittaessa asianmukaisen luvan saatuaan:

 • kantaa pääsymaksuja järjestämistään huvitilaisuuksista
 • harjoittaa oman alansa julkaisutoimintaa
 • myydä tähtitieteellisiä julkaisuja
 • toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys on oikeutettu vastaanottamaan lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistamaan toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

10.§ YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

11.§ SÄÄNTÖMUUTOKSET

Muutoksia ja lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä vain yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Jäsenten tekemät muutosehdotukset on jätettävä hallitukselle vähintään kaksi kuukautta ennen yhdistyksen kokousta.

Muutosehdotus hyväksytään, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa.

12.§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon välein pidettävässä yhdistyksen kokouksessa ja purkaminen hyväksytään, jos kummallakin kerralla vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä sitä kannattaa.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen omaisuus on käytettävä sellaiseen purkamiskokouksen tarkemmin määräämiin tarkoituksiin, joiden hyväksi yhdistys on toiminut.

---

Säännöt on hyväksytty 10.12.2010 pidetyssä syyskokouksessa.